Obchodní podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky provozovatele internetového obchodu
   

NUMBER 1 CZ a.s.

NUMBER 1 CZ a.s.
HOLEČKOVA 789/49
150 00 PRAHA 5
OFFICE: LIDICKÁ 258/10
412 01 LITOMĚŘICE

IČO: 246 85 496
DIČ: CZ24685469

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi provozovatelem internetového obchodu / dále prodávající / a odběratelem / dále kupující/. Prodej se řídí platným českým právem, bez odhledu na to zda je kupující  tuzemskou, či zahraniční osobou. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem / zák. č. 513/1991 Sb/ v  případě právnických a fyzických osob s nákupem na IČO, nebo občanským zákoníkem / zák. č. 40/1964 Sb./ je kupující spotřebitelem dle ust. § 52 odst.3 tohoto zákona.

2. Kupní smlouva

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky provozovatelem internetového obchodu včetně kalkulace ceny. Za potvrzení objednávky se nepovažuje sdělení o zaevidování objednávky do systému.
Potvrzení objednávky vystaví provozovatel internetového obchodu na základě objednávky kupujícího jejíž součástí jsou údaje o množství, druhu, místě odběru, / adresa dodání / způsobu dopravy a platby zboží.

3. Dodací podmínky

Odpovědnost za škodu, vlastnické právo, dodací lhůty.

Odpovědnost za škodu na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení plné kupní ceny.

Dodací lhůty
Zboží skladem do 14 kalendářních dnů.
Zboží na zakázku po telefonické dohodě, nejdéle však do 60 kalendářních dnů.
Výše  uvedené termíny platí od potvrzení objednávky provozovatelem internetového obchodu.

4. Platební podmínky
Dobírkou
Bankovním převodem před dodáním zboží
Platba platení kartou před dodání zboží přes systém PayU
Hotově na provozovně provozovatele internetového obchodu

5. Odstoupení od kupní smlouvy, storno objednávky

Odstoupení od kupní smlouvy pro tento internetový obchod se řídí zákonem / 367/2000Sb. /. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží za těchto podmínek :

Kupující písemně požádá o odstoupení od smlouvy a vrácení uhrazené částky za zboží.
Na žádosti je potřeba uvést č. smlouvy / objednávky /, název zboží, číslo účtu, nebo adresu, na kterou se má vrácená částka zaslat.

Kupující  doručí s dokladem o koupi nepoškozené zboží v původním obalu na adresu provozovatele internetového obchodu. Náklady na dopravu hradí kupující.

Po splnění výše uvedených podmínek je zákazníkovi do 10 pracovních dnů od obdržení  vráceného nepoškozeného zboží vrácena platba.


6. Reklamace

Na odebrané zboží platí doživotní záruka (vztahuje se na materiál).
Reklamace je nutno uplatňovat písemně na kontaktech uvedených v záhlaví tohoto internetového obchodu. Při uplatňování reklamace musí kupující předložit prodejní doklad – fakturu od zboží.

Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zboží, zejména, pokud došlo k mechanickému poškození obalu, zkontrolovat stav zboží a o eventuálním poškození
za přítomnosti přepravce vyhotovit písemný zápis o poškození, neboť odpovědnost za průběh dopravy nese přepravce.

Podepsáním přepravního listu kupující stvrzuje, že zboží došlo nepoškozené.


Prodávající neodpovídá za vady vzniklé násilným zacházením, neodbornou manipulací a běžným opotřebením.

V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na odstranění závady bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 4 týdnů.


7. Ochrana osobních dat

Velice si vážíme Vaší důvěry, proto prohlašujeme, že veškeré osobní údaje a data budou použity pouze v obchodním vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, či poskytnuty třetí osobě. Výjimkou je situace související s distribucí  objednaného zboží. / sdělení jména a  adresy dodání /. Dle zákona / 101/2000Sb. /.


8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí od 1.09.2013. Změny obchodních podmínek mohou být provedeny pouze písemně a jsou  účinné dnem jejich zveřejnění.